Truyền thông về tính chất nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh dại

UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /PGDĐT-THHC
V/v truyền thông về tính chất nguy hiểm
và các biện pháp phòng, chống bệnh Dại
Hòa Vang, ngày tháng năm 2019
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS
Thực hiện Công văn số 704/SGDĐT-CTrTT ngày 20/3/2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về truyền thông về tính chất nguy hiểm và các biện
pháp phòng, chống bệnh Dại, Phòng GD&ĐT triển khai đến các trường một số
nội dung sau như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh (CBGVNV và HS) về tính chất nguy hiểm của bệnh Dại, các dấu hiệu nhận
biết động vật mắc bệnh Dại và các biện pháp phòng chống bệnh Dại ở người và
vật nuôi; tầm quan trọng đối với việc tiêm phòng bệnh Dại và công tác xây dựng
vùng an toàn dịch bệnh; nuôi chó mèo phải đảm bảo vệ sinh môi trường; hướng
dẫn xử lý y tế ban đầu ngay khi bị chó mèo cắn và đến các cơ sở y tế để được
điều trị dự phòng kịp thời.
2. Phối hợp với cơ quan y tế dự phòng thường xuyên cập nhật thông tin về
phòng chống dịch bệnh, phòng chống bệnh Dại …; niêm yết các thông tin có
liên quan đến bệnh Dại tại các bảng tin truyền thông, tại phòng y tế trường học;
chỉ đạo bộ phận y tế học đường có kế hoạch tổ chức tuyên truyền hiệu quả đến
CBGVNV và HS về tính chất nguy hiểm và các biện pháp, phòng chống bệnh
Dại.
3. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trường học;
tổ chức làm sạch vệ sinh môi trường, nền nhà, bề mặt, ghế, đồ chơi trẻ em trong
các trường mẫu giáo, nhà trẻ… hằng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa
thông thường; thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức để xử lý
kịp thời nếu có các dấu hiệu của dịch bệnh tại trường học.
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các
trường học quán triệt triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, THHC (Trinh)
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phan Hữu

 

Chia sẻ bài viết:

02363 784 456