KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

UBND HUYỆN HÒA VANG

TRƯỜNG MẦM NON HOÀ KHƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  85 /KH-MNHK Hoà Khương, ngày  04  tháng 6  năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh và huy động trẻ ra lớp năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND của UBND huyện Hòa Vang về Kế hoạch tuyển sinh và huy động trẻ ra lớp năm học 2022-2023.

Căn cứ kết quả điều tra độ tuổi trẻ trên địa bàn xã đồng thời thực hiện tốt Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; Trường Mầm non Hoà Khương xây dựng công tác huy động trẻ ra lớp năm học 2022-2023 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
 2. Việc tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi
 3. Huy động 100% trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp, 100% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi Mầm non được đến trường.
 4. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đầy đủ theo qui định của Nhà nước. Giáo viên nhiệt tình trong công tác điều tra độ tuổi và vận động trẻ ra lớp.

– Các ban ngành, đoàn thể địa phương và phụ huynh học sinh hỗ trợ nhiệt tình trong công tác điều tra độ tuổi và vận động trẻ ra lớp.

 1. PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG TRẺ
 2. Đối tượng huy động

            – Độ tuổi trẻ từ 24 tháng tuổi đến 5 tuổi, ưu tiên 100% trẻ 5 tuổi.

 1. Chỉ tiêu và phân tuyến huy động
 2. a) Chỉ tiêu

 

Lớp Độ tuổi Số trẻ điều tra Dự kiến số học sinh ra lớp Tỷ lệ %
Nhà trẻ 2020 80 50 62,5
MG bé 2019 155 155 100
MG nhở 2018 173 173 100
MG lớn 2017 214 214 100

 

 1. b) Phân tuyến huy động

– Điểm trường chính: Nhận hồ sơ tại Trường Mầm non Hòa Khương (Thôn Hương Lam – Hòa Khương- Hòa Vang).

– Điểm trường Phú Sơn 2: Nhận hồ sơ tại (Thôn Phú Sơn 2 – Hòa Khương- Hòa Vang gồm các Thôn Phú Sơn 1, Phú Sơn 2, Phú Sơn 3, Phú Sơn Nam).

– Các Thôn : La Châu, Thôn 5. Nhận hồ sơ tại lớp học từng thôn.

 1. Thời gian :
 2. Đợt 1: Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 31/7/2022
 3. Đợt 2: Nhận hồ sơ và xếp lớp từ ngày 01/8/2021 đến ngày 20/8/2021
 4. Hồ sơ nhập học

        – 1 Đơn xin nhập học

– 1 Bản sao khai sinh

– 1 Bản photo hộ khẩu (có tên trẻ trong sổ hộ khẩu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an huyện; giấy xác nhận tạm trú tại địa bàn của Công an xã .

 1. Định biên trẻ và giáo viên trên lớp

Định biên giáo viên trên lớp theo quy định tại Điều lệ trường MN, đảm bảo 2 GV/ lớp.

Định biên học sinh trên lớp đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường MN. Phấn đấu vận động tỷ lệ trẻ ra lớp đạt 90% đối với trẻ MG và trên 40% đối với trẻ Nhà trẻ (kể cả NTGĐ).

Điểm trường TS lớp, nhóm TS trẻ nhà trẻ TS HS mẫu giáo TS lớp 5 tuổi TS trẻ 5 tuổi TS trẻ 4 tuổi TS trẻ 3 tuổi
Hương Lam 10 25 269 3 94 80 95
Phú Sơn 2 9 25 229 3 89 80 60
La Châu 1 0 17 1 13 4  
Thôn 5 1 0 27 1 18 9  
Cộng 21 50 542 8 214 173 155

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Thành lập Hội đồng huy động trẻ

            – Hiệu trưởng – Chủ tịch HĐTS: Quản lý chung; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển sinh tại đơn vị mình; Phân công các thành viên, các bộ phận thực hiện nhiệm vụ điều tra độ tuổi, trên cơ sở đó thu nhận học sinh, biên chế giáo viên và định biên trẻ trên lớp theo qui định của Điều lệ trường MN; Thực hiện công tác tham mưu, phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương để được hỗ trợ, giúp đỡ. Chịu trách nhiệm chung về công tác tuyển sinh.

           – Phó Hiệu trưởng – Phó chủ tịch HĐTS  Phụ trách công tác huy động,

Các PHT có trách nhiệm giám sát, đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra công tác điều tra độ tuổi và các lớp được phân công phụ trách; Cập nhật số liệu chính xác, cụ thể từng độ tuổi, xác lập hồ sơ phổ cập và báo cáo kịp thời; Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh khu vực được phân công; Tham mưu kịp thời cho Hiệu trưởng về lĩnh vực này.

           – Các uỷ viên HĐTS: Chịu trách nhiệm phối hợp giám sát, đôn đốc, nhắc nhỡ, kiểm tra, công tác điều tra độ tuổi và tuyển sinh đối với các lớp được phân công; tra cứu số liệu chính xác, kịp thời.

 1. Giáo viên, nhân viên
 2. a) Giáo viên

Trực tiếp đến hộ gia đình có con em trong độ tuổi để điều tra nắm số liệu bổ sung kịp thời. Đồng thời vận động phụ huynh cho con em ra lớp đảm bảo chỉ tiêu trường giao. Cập nhật số liệu điều tra đầy đủ, kịp thời, ghi chép thông tin chính xác theo mẫu; báo cáo số liệu về Phó Hiệu trưởng đầy đủ, kịp thời; chịu trách nhiệm trước BGH về nhiệm vụ được phân công.

 1. b) Nhân viên văn thư

Tổng hợp số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời; Kiểm tra đối chiếu cụ thể; Xác lập lưu trữ hồ sơ;

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh và huy động trẻ ra lớp năm học 2022 – 2023 của Trường Mầm non Hoà Khương. Đề nghị các thành viên, các bộ phận trong nhà trường  phối hợp thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả những nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022- 2023./.

 

       

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT;

– Hội đồng tuyển sinh(để thực hiện);

– Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Chế Thị Tới

 

Chia sẻ bài viết:

02363 784 456