Kế hoạch 256/KH-PGD&ĐT ngày 06/5/2019 về Kế hoạch triển khai hoạt động hè 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo

CV_256_PGD. kế hoạch triển khai hoạt động hè 2019)

UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-PGDĐT Hòa Vang, ngày tháng năm 2019
KẾ HOẠCH
Triển khai hoạt động hè năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 1233/KH-SGDĐT ngày 03/5/2019 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về triển khai hoạt động hè năm 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) huyện Hòa Vang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong ngành
giáo dục huyện gồm những nội dung sau:
I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Thời gian học sinh nghỉ hè, tựu trường, khai giảng năm học mới
Học sinh tất cả các trường MN, TH, THCS nghỉ hè 03 tháng (từ ngày
01/6/2019 đến ngày 31/8/2019); tựu trường ngày 01/9/2019; khai giảng năm học
mới 2019-2020 vào ngày 05/9/2019.
2. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm và tham gia thực hiện các
nhiệm vụ trong hè của giáo viên
a) Thời gian giáo viên nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm thực hiện theo Quyết
định số 3266/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc
ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
b) Giáo viên tham gia coi thi, chấm thi, dạy học bơi, bồi dưỡng chính trị
pháp luật hè, bồi dưỡng chuyên đề, tập huấn chương trình sách giáo khoa mới…
theo kế hoạch và triệu tập của các cấp lãnh đạo.
3. Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè
a) Các trường học thành lập Ban chỉ đạo hoạt động hè 2019, cử cán bộ, giáo
viên (CB,GV) tham gia Ban chỉ đạo hoạt động hè năm 2019 của địa phương nếu
có yêu cầu.
b) Phối hợp với chính quyền, hội, đoàn thể địa phương thực hiện bàn giao
học sinh (HS) về sinh hoạt Đoàn, Đội tại địa phương theo đúng quy định; phối hợp
thông tin hai chiều giữa nhà trường và địa phương trong việc quản lý, đánh giá HS
khi sinh hoạt hè.
c) Phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, hội đoàn thể xây dựng kế hoạch
tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè tại trường học để HS có một kì nghỉ hè an toàn,
vui tươi, lành mạnh.
4. Đẩy mạnh hoạt động dạy học bơi hè
a) Thời gian
2
Tất cả các bể bơi tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đồng
loạt tiến hành dạy học bơi cho HS từ ngày 03/6/2019.
b) Tổ chức phát động phong trào dạy học bơi
Các trường Tiểu học, THCS có bể bơi xây dựng kế hoạch tổ chức phát
động, tuyên truyền, vận động HS tham gia học bơi hè.
Tổ chức thông báo rộng rãi cho HS, phụ huynh học sinh (PHHS) về địa
điểm, thời gian tổ chức khai giảng, kinh phí các khóa học bơi hè, niêm yết trên
bảng thông báo, đăng tải trên website nhà trường… đảm bảo khai thác tối đa công
suất tất cả các bể bơi đã được trang bị, lắp đặt.
Tuyên truyền, vận động PHHS đưa con em đi học bơi tại các bể bơi dịch vụ
ngoài nhà trường nếu có nhu cầu, điều kiện.
Triển khai công tác dạy học bơi đúng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; đảm
bảo hiệu quả, chất lượng các khóa dạy học bơi.
c) Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
Tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bơi an toàn
cho HS học bơi tại các bể bơi theo tiêu chí do Tổ chức Liên minh vì sự an toàn của
trẻ em Hoa Kỳ (TASC) hỗ trợ thực hiện trong Chương trình bơi an toàn dành cho
HS trên địa bàn thành phố đã được triển khai từ năm 2009 (theo tài liệu hướng dẫn
đã ban hành).
d) Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình dạy học bơi
Phân công lãnh đạo trực quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động dạy học bơi
tại trường trong từng buổi học; niêm yết lịch dạy học bơi, số điện thoại liên hệ khi
cần ở những nơi dễ quan sát; quán triệt GV dạy bơi và nhân viên tham gia quản lý
thực hiện nghiêm túc quy trình chuyên môn, quan sát kỹ tất cả các khu vực dạy
học bơi (sân khởi động, hồ bơi, khu thay quần áo, khu vệ sinh…) trước, trong và
sau ca học; thực hiện nghiêm túc việc điểm danh HS trước, trong và sau khi ca học
kết thúc.
5. Đẩy mạnh tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn
nghệ dân gian
a) Các trường học phối hợp với hội, đoàn thể, cơ quan văn hóa địa phương
hướng dẫn, tổ chức cho thanh thiếu niên, nhi đồng chơi các trò chơi dân gian phù
hợp như: Rồng rắn lên mây, nhảy dây, múa sạp, kéo co, ô ăn quan, dung dăng
dung dẻ, tập tầm vông, thả đỉa ba ba, cướp cờ,…
b) Các trường học phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ (CLB) dân ca; tăng
cường tập luyện và biểu diễn các làn điệu dân ca khu V, bài chòi. Các trường TH
Hòa Bắc, TH Hòa Phú, THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Ông Ích Đường tiếp tục
tích cực tập luyện, biểu diễn điệu múa Tung tung da dá cho học sinh dân tộc Cơtu.
6. Hoạt động mở cổng trường, mở cửa thư viện, tủ sách
3
a) Tất cả các trường TH, THCS tiếp tục thực hiện mở cổng trường, thư viện,
khu tập luyện thể dục thể thao các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, Tết, Chủ nhật)
buổi sáng từ 8h00 đến 10h00, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00, buổi tối từ 18h00
đến 21h00 để HS, nhân dân vùng lân cận đến vui chơi, đọc sách.
b) Đối với các trường Mầm non: Khuyến khích tổ chức cho HS tham quan,
làm quen tại các trường Tiểu học để các cháu khỏi bỡ ngỡ khi bước vào năm học
mới ở một ngôi trường mới.
c) Đối với các trường Tiểu học: Khuyến khích GV nhà trường đảm bảo các
yêu cầu quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của
UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động tại trường như: tổ chức dạy học
ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, các bộ môn năng khiếu, nghệ thuật, thể dục thể
thao…
d) Đối với các trường THCS: Khuyến khích GV nhà trường đảm bảo các
yêu cầu quy định tại Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của
UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức các hoạt động tại trường như: tổ chức dạy học
ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, các bộ môn năng khiếu, nghệ thuật, thể dục thể
thao…; khuyến khích tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong trường theo
đúng quy định tại Điều 4, Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của
UBND thành phố Đà Nẵng.
e) Các trường học đẩy mạnh hoạt động của CLB văn hóa nghệ thuật, thể
thao thu hút HS và nhân dân khu vực gần trường tham gia; đảm bảo mỗi trường
Tiểu học, THCS có ít nhất 02 CLB.
g) Các trường học tiếp tục tuyên truyền, vận động CBGVNV và HS, PHHS,
các tập thể, cá nhân đóng góp sách, báo cho các Tủ sách mở; đẩy mạnh công tác
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của CBGVNV, HS, PHHS và toàn xã hội
về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách, khuyến khích việc đọc sách tại thư viện và
các Tủ sách mở.
h) Các trường học xây dựng kế hoạch chi tiết lịch trực lãnh đạo, bảo vệ,
nhân viên tổ văn phòng, thiết bị… đảm bảo công bằng, khách quan, khoa học;
thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với CBNV làm việc trong
hè theo đúng quy định.
i) Các trường học chủ động phối hợp với UBND các xã, huyện làm tốt công
tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan môi trường, cơ sở vật chất trong quá
trình mở cổng trường, các khu tập luyện thể dục thể thao phục vụ HS và nhân dân
khu vực gần trường.
7. Hoạt động tham quan học tập
Các trường học đẩy manh hoạt động tham quan, học tập hè trong và ngoài
nước cho đội ngũ CBGVNV nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết trong đơn vị;
nâng cao nhận thức, trải nghiệm thực tế để phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn;
phân công CBGVNV tham gia các đoàn khảo sát thực tế do Sở GD&ĐT, Phòng
GD&ĐT tổ chức.
4
8. Triển khai chương trình Ngày yêu thương lần thứ 3 năm 2019
a) Các trường học tiếp tục thực hiện tổ chức vận động PHHS mầm non, HS
các trường Tiểu học tặng búp bê, thú nhồi bông, đồ chơi… cho các bạn nghèo; tổ
chức vận động HS các trường Tiểu học, THCS tặng bút, vở, áo quần, áo ấm, kem
và bàn chải đánh răng; vận động học sinh lớp 6, 7, 8, 9 tặng sách giáo khoa cũ
(khuyến khích việc hỗ trợ trọn bộ); vận động đội ngũ CBGVNV hỗ trợ chiếu ngủ
(loại 80cm), mền đơn, mì tôm… tặng HS các trường dân tộc nội trú.
b) Các trường học chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động, tập kết
vật phẩm quyên góp… Sau khi Sở GD&ĐT có văn bản phân công các trường học
hỗ trợ các trường, các điểm trường, các địa chỉ cần hỗ trợ; Phòng GD&ĐT sẽ triển
khai đến các trường.
c) Các trường học tiếp tục tiến hành rà soát, theo dõi danh sách các em học
sinh mồ côi, gia đình khó khăn, khó khăn đột xuất… kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ vật
chất và tinh thần để các em có đầy đủ điều kiện bước vào năm học mới 2019-
2020.
d) Một số yêu cầu khác
– Việc vận động quyên góp phải trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, không
vận động HS gia đình chính sách, gia đình diện giải tỏa di dời, gia đình có hoàn
cảnh khó khăn.
– Tuyệt đối không vận động quyên góp bằng tiền mặt.
9. Các hoạt động khác
a) Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động Tiếp sức đến trường, chiến dịch
tình nguyện hè 2019; trong đó chú trọng triển khai các hoạt động như:
– Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường hưởng ứng Tuần lễ Biển hải
đảo, Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới.
– Tiếp tục thực hiện xây dựng Nông thôn mới, giúp HS nghèo, HS bỏ học có
điều kiện trở lại trường học, hỗ trợ các trường học có HS nội trú.
– Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh các trường
Tiểu học, THCS có hình thức phối hợp tổ chức và quản lý hiệu quả HS sinh hoạt
hè 2019 tại địa phương.
b) Tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ
nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
(27/7/1947-27/7/2019); các trường THCS quán triệt thực hiện nghiêm túc Công
văn số 120/PGDĐT-THHC ngày 01/3/2017 của Phòng GD&ĐT về thực hiện
chương trình phối hợp chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện.
c) Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện với các nội dung, hình thức phong
phú, phù hợp lứa tuổi để thu hút HS tham gia nhằm cải tạo môi trường, cảnh quan
văn minh, sạch đẹp; tổ chức phát động cho HS thực hiện chiến dịch trồng cây bảo
vệ môi trường; giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội,
phòng chống ma túy, nhất là các loại ma túy mới.
5
d) Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền địa phương, tổ chức
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại cơ sở tham gia giải quyết các vấn đề thiết thực, nổi
cộm của cộng đồng tại khu vực trường; tuyên truyền chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho thanh thiếu niên và nhân dân.
e) Đối với HS trong diện phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè, nhà trường
thông báo danh sách cụ thể cho Ban Chỉ đạo hè 2019 tại địa phương và gia đình để
phối hợp giáo dục, quản lý và theo dõi, ghi nhận kết quả rèn luyện trong hè, làm
cơ sở xét lên lớp trong năm học 2018-2019.
g) Đối với những HS trong diện phải kiểm tra lên lớp, trường thông báo cho
HS biết môn học phải kiểm tra và nội dung cần ôn tập; tổ chức ôn tập cho HS
trong diện này trong vòng 01 tháng trước khi tổ chức kiểm tra lên lớp.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ tình hình, chức năng, nhiệm vụ thực tế, các trường phối hợp với
chính quyền, Hội, Đoàn thể tại địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết hoạt động
hè 2019.
2. Nội dung hoạt động trong chương trình hoạt động hè phải bám sát hướng
dẫn chỉ đạo của các cấp, tiết kiệm và mang tính giáo dục cao, đặc biệt phải đảm
bảo an toàn, an ninh, phòng tránh các tai nạn thương tích, tai nạn giao thông và
đuối nước; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe cho CBGVNV và HS
khi tham gia các hoạt động.
3. Các bộ phận công tác của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra,
giám sát và kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong việc tổ chức hoạt động hè tại
các trường học.
4. Báo cáo kết quả hoạt động hè trước ngày 15/8/2019 về Phòng GD&ĐT
theo địa chỉ trao đổi nội bộ trinhnxp@danang.gov.vn (cô Phương Trinh nhận).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè 2019, Phòng Giáo dục và
Đào taọ yêu cầu các trường triển khai thưc̣ hiêṇ ./.
Nơi nhận:
– Văn phòng HĐND-UBND huyện;
– UBND các xã;
– Huyện Đoàn;
– Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT;
– Các trường MN, TH, THCS;
– Lưu: VT, THHC (Trinh).
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phan Hữu Dũng

 

 

Chia sẻ bài viết:

02363 784 456