TRƯỜNG MẦM NON HOÀ KHƯƠNG XIN CHÀO QUÝ PHỤ HUYNH

Tin tức

Dinh dưỡng

Liên kết website

Công khai tài chính 2017

Thứ ba - 24/10/2017 14:29
Trường mầm non Hòa Khương công khai tài chính Quý III theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách nhà nước hỗ trợ
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 69 /QĐ-MNHK  Hòa Khương,  ngày  13  tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai quyết toán  ngân sách quý III năm 2017
của trường Mầm non Hòa Khương
                                                                                 
                                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 354QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của UBND  huyện Hòa Vang về việc thành lập Trường Mầm non Hòa Khương;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-PGD&ĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Phòng Giáo Dục Đào Tạo Hòa Vang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
         Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý III năm 2017 của Trường mầm non Hòa Khương (theo các biểu đính kèm)
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 3. Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, bộ phận tài vụ, cán bộ công chức viên chức, người lao động  căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang;
- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Hòa Vang;
- Lưu :VT, KT­
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 (Đã ký)
 
         CHẾ THỊ TỚI
 
 
   
 
 

Biểu số 2 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: TRƯỜNG MN HOÀ KHƯƠNG  
Chương:622  
  DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
  (Kèm theo Quyết định số  292a /QĐ-PGDTngày 12/09/2017 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Hoà Vang)
      về việc bổ sung dưi toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2017  
  ( Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước)
     
    ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán bổ sung
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí  
1 Số thu phí, lệ phí  
1.1 Lệ phí  
1.2 Phí 0
  Học phí chính khóa  
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại  
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 0
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
a1 Kinh phí tự chủ  
a2 Kinh phí không tự chủ  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
2.2 Chi quản lý hành chính  
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN  
II Dự toán chi ngân sách nhà nước  
1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 159,800
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 159,800
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo  
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0
11.1 Kinh phí tự chủ  
11.2 Kinh phí không tự chủ  
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0
    Hòa Vang, ngày 13 tháng 10 năm 2017
    Thủ trưởng đơn vị
     
    (Đã Ký)
  X    
     
     
    Chế Thị Tới 
     


 
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 69 /QĐ-MNHK  Hòa Khương,  ngày  13  tháng 10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai quyết toán  ngân sách quý III năm 2017
của trường Mầm non Hòa Khương
                                                                                 
                                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG
          Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 354QĐ-UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của UBND  huyện Hòa Vang về việc thành lập Trường Mầm non Hòa Khương;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-PGD&ĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Trưởng Phòng Giáo Dục Đào Tạo Hòa Vang về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
         Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý III năm 2017 của Trường mầm non Hòa Khương (theo các biểu đính kèm)
         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
         Điều 3. Ban giám hiệu, hội đồng sư phạm, bộ phận tài vụ, cán bộ công chức viên chức, người lao động  căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang;
- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Hòa Vang;
- Lưu :VT, KT­
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 
 (Đã ký)
 
         CHẾ THỊ TỚI 
 
 


  Biểu số 3 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: TRƯỜNG MN HOÀ KHƯƠNG        
Chương:622        
  ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2017
  ( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
           
        ĐVT: Triệu đồng  
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý/6 tháng/năm So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí 143,010 22,610    
1.1 Lệ phí        
1.2 Phí 143,010 22,610    
  Học phí chính khóa 143,010 22,610 16% 108%
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại        
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục 143,010 21,488    
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 143,010 21,488 15% 241%
a1 Kinh phí tự chủ 143,010 21,488 15% 241%
a2 Kinh phí không tự chủ        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước        
1 Chi quản lý hành chính 0 0    
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0% 0%
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0    
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 4,286,964 1,027,877    
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4,286,964 1,027,877 24% 118%
  Kinh phí tự chủ 4,171,504 1,027,877 25% 118%
  Kinh phí không tự chủ 115,460     0%
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên   0   0%
    Hòa Vang, ngày 13 tháng 10 năm 2017  
      Thủ trưởng đơn vị    
           
      (Đã ký)    
           
           
           
      Chế Thị Tới     
           
           
           


TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG    
Thôn Hương Lam xã Hoà Khương - Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng    
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1048983    
 
  CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH QUÝ III/2017
       
       
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG TG KP Được SD kỳ này KP ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ QTOÁN
6000 Tiền lương           63,583,000                     63,583,000
6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt                                                     63,583,000
6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng         481,093,986                   481,093,986
6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                                                   481,093,986
6100 Phụ cấp lương         264,316,240                   264,316,240
6101 Phụ cấp chức vụ                                                        9,555,000
6102 Phụ cấp khu vực                                                     18,330,000
6106 Phụ cấp thêm giờ                                                        5,566,646
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề                                                   178,483,140
6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc                                                           390,000
6115 Phụ cấp thâm niên nghề                                                     51,991,454
6300 Các khoản đóng góp         142,170,790                   142,170,790
6301 Bảo hiểm xã hội                                                   105,945,046
6302 Bảo hiểm y tế                                                     18,155,668
6303 Kinh phí công đoàn                                                     12,221,301
6304 Bảo hiểm thất nghiệp                                                        5,848,775
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng              1,568,501                        1,568,501
6501 Thanh toán tiền điện                                                        1,568,501
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc                 340,400                           340,400
6612 Sách, báo, tạp chí thư viện                                                           340,400
6700 Công tác phí              7,300,000                        7,300,000
6704 Khoán công tác phí                                                        7,300,000
6750 Chi phí thuê mướn              3,000,000                        3,000,000
6758 Thuê đào tạo lại cán bộ                                                        3,000,000
6900 Sữa chữa TS Pvụ CTác CM và duy tu, BDưỡng các CTr CSHT từ KPTX           25,253,000                     25,253,000
6907 Nhà cửa                                                     14,044,000
6912 Thiết bị tin học                                                        1,360,000
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                                                        9,849,000
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành           39,251,900                     39,251,900
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                                                     21,740,000
7002 Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định)                                                     12,810,000
7006 Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ)                                                        2,312,000
7049 Chi phí khác                                                        2,389,900
7750 Chi khác                                                                          
7799 Chi các khoản khác                                                                          
  TỔNG CỘNG      1,027,877,817                1,027,877,817
    Hoà Khương, ngày 13 tháng 10 năm 2017
    Hiệu trưởng  
       
    (Đã ký)  
       
       
    Chế Thị Tới  
       
       


TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG  
Thôn Hương Lam xã Hoà Khương - Huyện Hoà Vang - TP Đà Nẵng  
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1048983  
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN HỌC PHÍ QUÝ 3/2017
     
     
PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN  
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng                               2,925,293
6501 Thanh toán tiền điện                               2,925,293
6550 Vật tư văn phòng                               2,365,000
6599 Vật tư văn phòng khác                               2,365,000
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc                               1,320,000
6606 Tuyên truyền                               1,320,000
6900 Sữa chữa TS Pvụ CTác CM và duy tu, BDưỡng các CTr CSHT từ KPTX                               5,918,000
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                               5,918,000
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                               8,960,000
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                               8,245,000
7049 Chi phí khác                                   715,000
  TỔNG CỘNG                             21,488,293
                                                                    Hoà Khương, ngày 13 tháng 10 năm 2017
         Kế toán  Hiệu trưởng
     
    (Đã ký)
     
     
  Đinh Thị Mỹ Linh Chế Thị Tới
     

Tác giả bài viết: Đinh Thị Mỹ Linh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Danh bạ CB-GV

TT Họ và tên Chức vụ Tổ Số điện thoại 1 Chế Thị Tới Hiệu trưởng   0905 2 Nguyễn Thị Ánh Phó hiệu trưởng     3          

Tuyển sinh

Hình ảnh

TRƯỜNG MẦM NON HÒA KHƯƠNG
Thôn Hương Lam - Hòa Khương - Hòa Vang
ĐT: 05113 784 456
Xem bản: Desktop | Mobile